CLUB DE TAIJI QIGONG DE REIMS

Nei Dan Yang Sheng Shu

Le Nei Dan Yang Sheng Shu est Taiji Qi Gong de la tradition taoïste du Wudang.